1 2 3 4 5 6

The 8th World Congress of Herpetology (WCH8)
15‒21 August 2016, Hangzhou, China

 

Local Organizing Committee

Xiang Ji (Chair) , Nanjng Normal University
Hong Li (Secretary) , Nanjing Normal University
 
Qing Chang, Nanjing Normal University
Jing Che, Kunming Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Qiang Chen, Lanzhou University
Qiu-Sheng Chen, Nanjing Agricultural University
Xiao-Hong Chen, Henan Normal University
Zhen-Dong Dai, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
Wei-Guo Du, Institute of Zoology, CAS
Jin-Zhong Fu, University of Guelph, Canada
Bao-Rong Geng, Fujian Normal University
Jian-Fang Gao, Hangzhou Normal University
Da-Jie Gong, Northwest Normal University 
Song Huang, Huangshan University, China
Jian-Ping Jiang, Chengdu Institute of Biology, CAS
Jia-Tang Li, Chengdu Institute of Biology, CAS
Pi-Peng Li, Shenyang Normal University
Yi-Ming Li, Institute of Zoology, CAS
Gang Liang, Shaanxi Normal University
Long-Hui Lin, Hangzhou Normal University
Hong-Liang Lu, Hangzhou Normal University
Robert Murphy, University of Toronto, Canada
Cui-Juan Niu, Beijing Normal University
Yan-Fu Qu, Nanjing Normal University
Ding-Qi Rao, Kunming Institute of Zoology, CAS
Hai-Tao Shi, Hainan Normal University
Hong-Ying Sun, Nanjing Normal University
Ye-Zhong Tang, Chengdu Institute of Biology, CAS
Yue-Zhao Wang, Chengdu Institute of Biology, CAS
Zheng Wang, Nanjing Forestry University
Zheng-Huan Wang, East China Normal University
Hua Wu, Central China Normal University
Xiao-Bing Wu, Anhui Normal University
Zheng-Jun Wu, Guangxi Normal University
Xiang-Hong Xiao, Northeast Forestry University
Dao-De Yang, Central South University of Forestry and Technology
Wan-Xi Yang, Zhejiang University
Peng Zhang, Sun Yat-Sen University
Wen-Ge Zhao, Harbin Normal University
Xiao-Mao Zeng, Chengdu Institute of Biology, CASContact Us!

Conferences and Accommodation in Hangzhou

818 Middle Shixin Road Xiaoshan,Hangzhou,China

wch2016@vip.163.com

(86)2585891597